Analizy techniczne i ekspertyzy

 1. Ocena stanu technicznego układu łopatkowego części WP turbiny Lang 13,75 MW.
 2. Ekspertyza zabezpieczenia przed korozją turbin metodą osuszania.
 3. Opracowanie technologii napawania pęknięć korpusu turbiny AEG, jego regeneracji i wspawanie dodatkowych króćców.
 4. Analiza możliwości modernizacji turbiny TP-10.
 5. Analiza techniczno – ekonomiczna opłacalności produkcji energii elektrycznej z ciepła odpadowego w hucie.
 6. Ocena stanu technicznego magistrali ciepłowniczych 2 x Ø 400 i 1 x Ø 500 wraz z podaniem rozwiązań technicznych posadowienia i kompensacji.
 7. Ekspertyza przyczyn uszkodzenia aparatu kontaktowego FKSII .
 8. Ocena ekonomiczno – techniczna elektrociepłowni zakładowej w zakładach papierniczych.
 9. Analiza i ustalenie przyczyn pękania połączenia dna sitowego z pancerzem części stożkowej oraz pękania kompensatora pieca podgrzewacza gazu.
 10. Wykonanie modelu matematycznego symulującego pracę hydraulicznego obiegu wtórnego stacji ciepłowniczej.
 11. Ekspertyza pracy instalacji do podciśnieniowego czyszczenia międzystropia kotłów parowych K2 i K3 oraz czyszczenia kotłów wodnych K1 i K4 w elektrociepłowni miejskiej.
 12. Analiza bilansu pary potrzeb własnych elektrowni.
 13. Ocena zapasu żywotności tarcz kierowniczych 11 i 12 stopnia turbiny Escher – Wyss 45 MW.
 14. Ocena możliwości pracy turbiny CKD 25 MW z podwyższonym ciśnieniem w skraplaczu.
 15. Optymalizacja pracy wymienników regeneracyjnych wysokoprężnych na bloku 4 i 5.
 16. Opracowanie programu optymalnej energooszczędnej eksploatacji sieci parowych znajdujących się na terenie zakładów petrochemicznych.
 17. Wstępna analiza możliwości współpracy wybranych turbin kondensacyjnych z kotłem odzysknicowym turbiny GT-10.
 18. Analiza przyczyn i opracowanie wytycznych do wyeliminowania zacinania się zaworów regulacyjnych w układzie rozrządu turbiny TG-1.
 19. Wykonanie ekspertyzy strat przesyłu pary dla magistrali ciepłowniczej.
 20. Analiza naprężeń na króćcach sprężarki w tłoczni gazu.
 21. Analiza koncepcji grawitacyjnego odbioru wody z chłodzenia pieca z pominięciem pompowni wody zwrotnej w hucie.
 22. Obliczenia i analiza oporów przepływów w projektowanych kanałach spalin dla potrzeb instalacji odsiarczania spalin bloków 7 i 8 (elektrownia przemysłowa).
 23. Ekspertyza przyczyn awarii turbiny bloku A (elektrownia przemysłowa).
 24. Ekspertyzy kompresorów 04C2 i 04C3 na instalacji krakingu katalitycznego II w zakładach petrochemicznych.
 25. Opracowanie „Industrial Feasibility Studies” na zamontowanie członu kondensacyjnego w elektrociepłowni.
 26. Analiza układu zasilania i odbioru pary grzewczej parowych podgrzewaczy powietrza w celu eliminacji drgań i uderzeń hydraulicznych układu.
 27. Ocena stanu technicznego turbozespołu STAHL 11 MW wraz z jego urządzeniami pomocniczymi.
 28. Analiza pracy wentylatorów wspomagających instalacji IOS w stanach pompażu.
 29. Analiza możliwości modernizacji turbin WK-100-6M wraz z określeniem kosztów proponowanych rozwiązań.
 30. Wykonanie analizy technicznej możliwości modernizacji układu cieplnego i przepływowego turbozespołu Lang 19,6 MW dla umożliwienia całorocznej produkcji energii elektrycznej.
 31. Analiza pracy kotłów CKTI -75 w elektrociepłowni zakładowej.
 32. Analiza i wykonanie obliczeń weryfikujących poprawność doboru odwodnień turbiny TZ-4.
 33. Analiza przyczyn drgań rurociągu skroplin z regeneracji wysokoprężnej do odgazowywacza ciśnieniowego.
 34. Analiza możliwości wzrostu bezpiecznego współspalania biomasy na kotle OF-100.
 35. Koncepcja techniczna wraz z analizą ekonomiczną budowy bloku gazowo – parowego spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji.
 36. Wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej dla zoptymalizowania pracy zespołów turbinowych na terenie Jednostki Biznesowej Nitro.
 37. Koncepcja i wybór optymalnego wariantu rozwojowego Elektrociepłowni PCC Rokita SA.
 38. Określenie przyczyn powstania awarii turbozespołu nr 1 w ECII Grupy Azoty SA.